ES parama kaimui: 2014-2020 m. programos prioritetai

es parama kaimuiLietuva, kaip ir daugelis kitų šalių naudojasi ES teikiama finansine parama. Viena svarbiausių sričių yra ES parama kaimui. Parama kaimui apima daugelį sferų ir yra orientuota ne tik į žemės ūkio plėtrą bei modernizavimą, bet taip pat ir į naujų darbo vietų kūrimą, socialinės ir kultūrinės erdvės puoselėjimą.

Europos Sąjungos parama skirstoma į plėtros etapus. Pirmais etapas buvo 2007-2013 metais. Įgyvendinant šią programą, ES parama kaimui sudarė daugiau kaip 2,2 mlrd. eurų. Pinigai buvo skirti Lietuvos žemės ūkio vystymuisi, jo konkurencingumo stiprinimui, kaimo vietovių aplinkos tvarkymui, kraštovaizdžio tobulinimui. ES parama kaimui buvo skirta ir kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti, smulkiojo verslo kūrimui bei užimtumui kaime skatinti. Nemažai lėšų buvo skirta ir kaimo turizmo plėtojimui.

Naujoji Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa apims penkioliką, ES paramos kaimui, priemonių. Priemonės arba finansiniai instrumentai bus skirti žemės ūkio modernizacijai, žemės ūkio produktų kokybės gerinimui, ekologinio ūkininkavimo skatinimui, miško plėtros ir kaimo infrastruktūros projektams finansuoti.

Konkurencingumo skatinimas. 2014-2020 m. ES parama kaimui siekiama didinti žemės ūkio subjektų konkurencingumą, ūkiuose sukuriamų produktų pridėtinę vertę, bei skatinti jaunųjų ūkininkų kūrimąsi. Šis finansavimo instrumentas apims inovacijų ir žinių bazės kaimo vietovėse skatinimą, miškininkystės tyrimų ir inovacijų plėtrą, energijos panaudojimo efektyvumo žemės ūkyje ir maisto gamyboje didinimą.

Užimtumo didinimas. Dar vienas ES paramos kaimui polis — kaimo gyventojų užimtumo didinimas. Programos tikslas didinti užimtumą kaimo vietovėse, kuriant naujas, išlaikant esamas darbo vietas ne žemės ūkio sektoriuje. Paramos etapas apims tiek inovacijų įdiegimo tyimus ir analizę bei realių metodų panaudojimą prjektams įgyvendinti. Programa siekiama skatinti bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, didinti paslaugų kaimo gyventojams prieinamumą, gerinti kaimo infrastruktūrą, išsaugoti kultūros, gamtos paveldą bei kraštovaizdį.

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimas ir miškų ekosistemos ir klimato kaita. 2014-2020 m. kaimo plėtros programoje daug dėmesio skiriama biologinės įvairovės išsaugojimui ir klimato kaitos problemų analizei. Šios srities prioritetas — išsaugoti biologinę įvairovę ir kraštovaizdį, remiant aplinkai draugišką ūkininkavimą ir tinkamai naudojant žemės išteklius. Taip pat išsaugoti ir didinti miško ekosistemos vertę.

Nuo 2015 m. gruodžio 18 d. patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafikas. Visi norintys gauti ES paramą kaimui gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į finansavimą.

Parašykite komentarą